• GOVERNMENT AND POLICY

Chính phủ và chính sách

 

Chúng tôi phối hợp với các cơ quan chính phủ, các đại diện cộng đồng và các nhà hoạch định chính sách ở Trung Quốc, Việt Nam và quốc tế để xây dựng mạng lưới hỗ trợ nhằm chấm dứt nạn nuôi gấu lấy mật.

Các cán bộ cấp cao của chúng tôi vận động hành lang các nhà lãnh đạo chính trị, kinh doanh, pháp luật và văn hóa tại Bắc Kinh và Hà Nội, kêu gọi hỗ trợ nhằm giải cứu loài gấu và mang đến cho chúng môi trường sống tốt hơn. Chúng tôi cũng vận động sự hỗ trợ từ những người nổi tiếng, các chuyên gia khoa học và các cá nhân có ảnh hưởng khác.

Chúng tôi nhận thức được những thay đổi của môi trường chính trị và hoạch định chính sách của Trung Quốc và Việt Nam. Điều này là cần thiết để đảm bảo chúng tôi theo đuổi con đường tốt nhất để tạo sự đồng thuận hướng tới việc chấm dứt nạn nuôi gấu lấy mật. Công tác của chúng tôi liên quan đến nhiều hoạt động đằng sau hậu trường để xây dựng các mối quan hệ và thiết lập đối thoại với một loạt các bộ/ban/ngành chính quyền, các tổ chức và cá nhân có thể giúp chấm dứt nạn nuôi gấu lấy mật.

Chúng tôi cũng làm việc với chính quyền địa phương và quốc gia để tiến hành các chiến dịch nâng cao nhận thức về pháp luật hiện hành về hoạt động mua và xuất khẩu mật gấu, đồng thời khuyến khích và hỗ trợ việc thực thi các luật này.