• NÂNG CAO CÁC TIÊU CHUẨN QUYỀN LỢI

Nâng cao các tiêu chuẩn quyền lợi

Chúng tôi tổ chức hội thảo giáo dục cho cán bộ quản lý động vật tại các sở thú và các công viên động vật hoang dã của Trung Quốc về việc đáp ứng các nhu cầu về sức khỏe và quyền lợi của động vật bị giam cầm. Chúng tôi quảng bá và vận động thay đổi cách thức chăm sóc động vật nuôi nhốt bị giam cầm tại các cơ sở công cộng trong cả nước.

Chúng tôi chứng minh cách sử dụng các chương trình làm giàu để kích thích động vật bị giam cầm, khuyến khích các mô hình hành vi tự nhiên và ngăn chặn hành vi rập khuôn. Chúng tôi cũng tổ chức các hội thảo thiết thực về cách tạo đồ chơi làm giàu đơn giản và những đồ vật trang trí ngoài trời cũng như cách luân phiên các chương trình làm giàu để nâng cao quyền lợi động vật.